Get Adobe Flash player

Veiklos kryptys

 

Pagrindinės lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ veiklos sritys – ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių regos sutrikimus, ugdymas.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1,5  iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros – taip pat ir etninės – socialinius, pažintinius poreikius. Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi ir saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaiko vystymąsi.

♦ Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m.

♦ Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą.

♦ Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

♦ Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.

♦ Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimą grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant  į lauką.

♦ Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Tėvų pageidavimu ir psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai). Psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtą programą nėra teikiamas.

♦ Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

♦ Programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų.

♦ Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d.

♦ Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

♦ Priešmokyklinio ugdymo modelį tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

♦ Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1015.

♦ Pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir logopedas.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Lopšelyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys regėjimo sutrikimų. Teikiama specialioji pedagoginė pagalba ir medicininė korekcija lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams,  taip pat mokiniams, turintiems regėjimo sutrikimų, ugdomiems Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia ortoptistas. Korekcinės veiklos tęstinumas vyksta grupėje ugdomosios ir savarankiškos veiklos metu.