Get Adobe Flash player

Specialistų paslaugos

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes integruojami vaikai turintys regėjimo sutrikimų
 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS (ortoptistas) (dirba su vaikais turinčiais regos sutrikimų) teikia medicininę pagalbą vaikams, turintiems regos sutrikimų. Atlieka gydytojų okulistų paskyrimus. Sveikatos priežiūros specialistas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus.  Moko  tęsti medicininę korekcinę veiklą. Fiksuoja vaikų pasiekimus.
 
Sveikatos priežiūros specialistės (ortoptistės) Asta Krasnickienė darbo laikas:
 
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00 – 12.00 val. 
Penktadienis                                                             8.00 – 11.00 val.
 
LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

Logopedės metodininkės Odetos Česnulevičienės darbo laikas:

Pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis 7.15 – 11.40 val.

Antradienis 7.15 – 14.40 val.

Penktadienis 7.15 – 13.35 val. 

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės.
 
Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

Meninio ugdymo pedagogės, vyresniosios muzikos mokytojos Jolantos Kuliešienės darbo laikas:

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis  7.40 – 11.40 val.  

Penktadienis 7.40 – 11.10 val.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS - asmuo, vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka.
Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių  atsitikimų atveju bei  dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistės Asta Krasnickienė darbo laikas:

Pirmadienis     9.00 – 13.00    13.30 – 17.30 val.

Antradienis      8.00 – 12.00    12.30 – 16.30 val.

Trečiadienis     8.00 – 12.00    12.30 – 16.30 val.

Ketvirtadienis   8.00 – 12.00    12.30 – 16.30 val.

Penktadienis   8.00 – 12.00     12.30 – 16.00 val.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės  Simonos Kašelionytės darbo laikas:
Antradienis  10.24 – 18.30 val. 
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pavaldi Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui.