Menu Close

SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI LOGOPEDO DARBO VIETAI UŽIMTI

1. Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ (adresas – Šaltinių g. 26, LT-62341, Alytus, kodas
191053476) skelbia atranką logopedo pareigybei užimti.
2. Darbo krūvis – 1,5 etato.
3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
4. Atlyginimas (bruto): (priklausomai nuo darbo stažo).
5. Kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą
ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
5.2. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta
tvarka;
5.3. išmanyti ikimokyklinį, priešmokyklinį, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą
reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo, specialiųjų programų rengimo principus;
5.4. gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, vaikų
specialiuosius poreikius;
5.5. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5.6. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai
ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
6.1. Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus,
specialiuosius ugdymosi poreikius.
6.2. Siūlyti skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numatyta teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą,
suderinti su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba ir teikti tvirtinti lopšelio-darželio
direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikti lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijai.
6.3. Bendradarbiaujant su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais,
rūpintojais), Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatyti
specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus,
atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taikyti.
6.4. Sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų/vaiko kalbos ugdymo
programas, jas taikyti, rengti savo veiklos ataskaitas.
6.5. Šalinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus
organizuojant logopedines pratybas pagal patvirtintą grafiką.
6.6. Padėti pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė
pagalba, ugdymo programas, ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones.
6.7. Konsultuoti pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus)
specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
6.8. Rengti ir naudoti specialiąsias (logopedines) ugdymo priemones, skirtas specialiųjų
ugdymosi poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui.
6.9. Sistemingai informuoti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvus (globėjus,
rūpintojus) apie vaikų pažangą ir pasiekimus.
6.10. Tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus.
6.11. Dalyvauti lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

6.12. Taikyti savo darbe ugdymo naujoves.
7. Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
7.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
7.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
7.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
7.4. gyvenimo aprašymą (CV);
7.5. rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (jeigu turi).
8. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir testas žodžiu (pokalbis).
9. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Šaltinių g. 26, LT-62341, Alytus)
pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Dokumentai priimami 30 kalendorinių
dienų nuo atrankos paskelbimo (įskaitant atrankos paskelbimo dieną), iki 2024 m. gegužės
30 d. įskaitytinai Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ raštinėje, darbo dienomis nuo 9.00
iki 16.00 val.
10. Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks Alytaus lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ adresu
Šaltinių g. 26, Alytus 2024 m. birželio 3 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus
informuojama asmeniškai telefonu arba el. paštu.
11. Kontaktinis tel. (8 315) 72941, mob. (8 657 56568), el. p. ld@saltinelis.alytus.lm.lt
12. Informacija apie skelbiamą atranką pateikiama https://www.alytaussaltinelis.lt/laisvos-
vietos/
13. Informacija apie atranką paskelbta 2024-05-02.