Teisės aktai

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
 
Valstybinė švietimo 2013-2020 metų strategija
 
Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų tvarkos aprašas
 
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
 
Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93);
 
SU KITAIS ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIAISTEISĖS AKTAIS GALIMA SUSIPAŽINTI:
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje https://www.smm.lt/  
 
Alytaus miesto savivaldybės svetainėje http://www.alytus.lt
 
Informacinis portalas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams www.ikimokyklinis.lt 
 
VIDAUS TEISĖS AKTAI:
 
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbo tvarkos taisyklės
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDf formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbo laiko apskaitos dokumentų pildymo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Alytaus lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ tvarka
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Krizių valdymo Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Alytaus lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų etikos kodeksas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus miesto savivaldybės asmens duomenų apsaugos pareigūnė Giedrė Lazarevičė konsultuoja dėl duomenų apsaugos.

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų darbo pareigų pažeidimų fiksavimo tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ugdytinių praleistų dienų dėl ligos pateisinimo pagrindimo tvarka
parsisiųsti Adobe PDF formatu