Menu Close

Veiklos kokybės vertinimas

Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis” veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

Atlikdami Platųjį įsivertinimą įstaigos pedagogai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai.

Veiklos kokybės įsivertinimo sprendimai grindžiami surinktais, realią lopšelio-darželio situaciją iliustruojančiais, duomenimis ir informacija.

Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinami privalumai ir probleminiai (mažiausiai įvertinti) pagalbiniai rodikliai.

Pasirenkama vienas ar keli rodikliai  giluminei  analizei.

2019-2020 m. m. atlikus platųjį veiklos kokybės įsivertinimą, mažiausią įvertinimą surinko sritis 4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas, todėl giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta ši sritis.