Asmens duomenų apsauga

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

        Asmuo turi teisę:
• Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
• Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
• Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
• Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
• Perkelti savo duomenis;
• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, atsakingas už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

 Asmuo, dėl jo asmens duomenų pažeidimo ar detalesnės informacijos, gali kreiptis į Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ atsakingą asmenį už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą.

Jeigu asmuo nesutinka su Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ asmens, atsakingo už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą, atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

IETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus miesto savivaldybės asmens duomenų apsaugos pareigūnė Giedrė Lazarevičė konsultuoja dėl duomenų apsaugos.

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu