Menu Close

Ugdymo programos

Lopšelio-darželio pedagogai ugdymo procesą organizuoja pagal šias programas:

Parengta ir įgyvendinama LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
parsisiųsti PDF formatuPrograma skirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų. Programoje išskiriamos penkios kompetencijų grupės: sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinė, pažinimo ir meninė.

Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant pedagogo organizuotoje veikloje, šventėse, jam tvarkantis, valgant, einant į lauką, ruošiantis ilsėtis, bendraujant su pedagogu ar grupės vaikais, žaidžiant ir kita.
TIKSLAS – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Įgyvendinama  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
Nuoroda

Programa skirta vaikams nuo 5 (arba 6) iki 7 metų.

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų pageidavimu gali būti pradėtas teikti vaikams nuo 5 metų, jei vaikas tokiam ugdymui yra pakankamai subrendęs.

TIKSLAS – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje.

Į PAGRINDINES UGDYMO PROGRAMAS INTEGRUOJAMOS ŠIOS PROGRAMOS:

M. MONTESSORI UGDYMO METODAS

Lopšelyje-darželyje įkurta grupė, dirbanti M. Montessori ugdymo metodu. Ugdomi vaikai nuo 3 iki 6 metų.

TIKSLAS:

Puoselėti individualias vaiko prigimties galias, plėtoti savarankiško mokymosi patirtį, padėti ugdytiniams susisteminti ir įtvirtinti žinias, sukurti M. Montessori ugdymo sistemos principais grindžiamą ugdomąją aplinką, atliepiančią atitinkamam vaiko asmenybės raidos tarpsniui būdingus fizinius ir dvasinius poreikius, visokeriopai skatinti ugdytinių savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis, puoselėti sąmoningą mokymosi motyvaciją.

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

Nuoroda

TARPTAUTINĖ VAIKŲ SOCIALINIŲ IR FINANSINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA „AFLATOUN“

EMOCINIO IR SOCIALINIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHI“

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2020-2024 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „AUGU SVEIKAS IR STIPRUS“

parsisiųsti Adobe PDF formatu