Menu Close

Teisinė informacija

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Ikimokyklinis ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas 
Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
SU KITAIS ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS GALIMA SUSIPAŽINTI:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje https://www.smm.lt/  
Alytaus miesto savivaldybės svetainėje http://www.alytus.lt
Informacinis portalas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams www.ikimokyklinis.lt 
VIDAUS TEISĖS AKTAI:
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbo tvarkos taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Alytaus lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ tvarka
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Krizių valdymo Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų etikos kodeksas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų darbo pareigų pažeidimų fiksavimo tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos 2022-2027 m. akreditacijos mobilumo projektuose tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu