Menu Close

Teisinė informacija

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Valstybinė švietimo 2013-2020 metų strategija
Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų tvarkos aprašas
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93);
Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2019-2020 m.m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašas
SU KITAIS ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIAISTEISĖS AKTAIS GALIMA SUSIPAŽINTI:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje https://www.smm.lt/  
Alytaus miesto savivaldybės svetainėje http://www.alytus.lt
Informacinis portalas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams www.ikimokyklinis.lt 
VIDAUS TEISĖS AKTAI:
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbo tvarkos taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDf formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbo laiko apskaitos dokumentų pildymo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Alytaus lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ tvarka
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Krizių valdymo Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Alytaus lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų etikos kodeksas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų darbo pareigų pažeidimų fiksavimo tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ugdytinių praleistų dienų dėl ligos pateisinimo pagrindimo tvarka
parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu