Menu Close

Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1,5  iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros – taip pat ir etninės – socialinius, pažintinius poreikius. Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi ir saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaiko vystymąsi.

♦ Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m.

♦ Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą.

♦ Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina mokytojas dirbantis pagal kimokyklinio ugdymo programą.

♦ Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.

♦ Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimą grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant  į lauką.

♦ Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal vaikų pasiekimų žingsnius.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.  Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisė kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams rekomendaciją dėl vaiko pasirengimo mokytis.
Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

♦ Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

♦ Programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų.

♦ Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d.

♦ Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

♦ Priešmokyklinio ugdymo modelį tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

♦ Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1015.

♦ Pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir logopedas.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Lopšelyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys regėjimo sutrikimų. Teikiama specialioji medicininė korekcija lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia sveikatos priežiūros specialistas (ortoptistas). Korekcinės veiklos tęstinumas vyksta grupėje ugdomosios ir savarankiškos veiklos metu.