Get Adobe Flash player

Tikslas, uždaviniai

TIKSLAS

Bendradarbiaujant su šeima ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

UŽDAVINIAI

1.      Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

2.      Sudaryti sąlygas vaikams įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir pažinti save, tenkinti ir praturtinti prigimtinius grožio, gėrio geranoriško bendravimo, emocinės ir fizinės iškrovos poreikius.

3.      Formuoti saugios ir sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius: įgyvendinti vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“, Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programą, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, organizuoti sveikatos stiprinimo renginius, vykdyti projektinę veiklą.

4.      Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus (dorinius, estetinius).

5.      Tobulinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pripažįstant jų gebėjimus.

6.      Užtikrinti reikiamą priešmokyklinio amžiaus vaikams brandumą mokyklai.

7.      Užtikrinti visuomenei prieinamą informaciją apie ikimokyklinį, priešmokyklinį, specialųjį ugdymą, plėtoti šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą sprendžiant vaikų ugdymo ir sveikatos stiprinimo klausimus.