Menu Close

Tikslas, uždaviniai

TIKSLAS

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

UŽDAVINIAI

  1. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
  2. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymuisi skirtingas socialines sąlygas turintiems, skirtingų poreikių, gebėjimų ir specialiųjų (su kalbos ir kalbėjimo sutrikimais) poreikių vaikams.
  3. Skatinti vaikus veikti, bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį.
  4. Sukurti grupėse aplinką, kuri skatintų vaikus veikti, ieškoti, tirti, atrasti.
  5. Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus (dorinius, estetinius), didesnį dėmesį skiriant mūsų regiono (Dzūkijos) tradicijoms ir papročiams.
  6. Užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.
  7. Plėtoti pedagogų, ugdytinių tėvų bendravimą, bendradarbiavimą.