Menu Close

Vizija, misija

Vizija

Šiuolaikiška, besimokanti, tobulėjanti ir besikeičianti, bendradarbiavimu veiklą grindžianti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į  patirtinį bendruomenės ugdymą(si).

Misija

Alytaus lopšelio-darželio misija kyla iš įstaigos nuostatuose suformuluoto tikslo – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikyti jų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

Vertybės

Vertybės, kurios bendruomenės narių nuomone yra svarbiausios ir kuriomis turi būti vadovaujamasi:

Pagarba, pasitikėjimas ir atsakomybė.

Nuostatos:

Vaikas. Vaikystė – nepakartojama žmogaus gyvenimo vertybė, vaikas – unikali būtybė. Kiekvieną vaiką reikia priimti, mylėti, saugoti ir gerbti tokį, koks jis yra. Vaikas – aktyvus savo gyvenimo kūrėjas, suvokiantis save kaip asmenybę, smalsus, kuriantis, išmanus.

Pedagogas. Aktyvus bendruomenės narys, inovatyvus, atviras naujovėms, gebantis bendradarbiauti,  kūrybiškai taikyti žinias, naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, besivadovaujantis patirtinio ugdymo strategija, vaiko ūgties siekiantis per asmeninę jo patirtį.

Bendruomenė. Įsitraukianti į ugdymą ir lopšelio-darželio veiklą, besidominti kintančia aplinka, reflektyvi, bendraujanti tarpusavyje ir palaikanti partnerystės ryšius.

Aplinka. Skatinanti vaikų aktyvumą, žaidimą, pažinimą, tyrinėjimą, aprūpinta šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis.