Komisijos ir tarybos

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.     

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti. 

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Rimutė Tankevičienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Nariai:

Lina Janulevičienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Valė Kižienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Asta Krasnickienė  – maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;

Jurgita Bertašienė – auklėtojos padėjėja;

Daiva Milienė – auklėtojos padėjėja;

Monika Lastauskienė – tėvų atstovė;

Neringa Plentaitė-Kuzmauskienė – tėvų atstovė;

Rita Abečiūnienė – tėvų atstovas.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Dalė Draugelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Jurgita Totilienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Vida Balynienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Odeta Česnulevičienė – logopedė;

Ligita Lesniauskaitė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA: 

Komisijos pirmininkė – Dalė Draugelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Jurgita Mikalonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Valė Kižienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Rimutė Tankevičienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Rima Gražulienė, auklėtojos padėjėja,

Asta Krasnickienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specailistė.

DARBO TARYBA: 

Pirmininkė –  Asta Krasnickienė,maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specailistė;

Nariai: Odeta Česnulevičienė, logopedė;

Vilija Lastauskienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

El. paštas darbotaryba.saltinelis@gmail.com