Menu Close

Alytaus lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis” STEAM veiklų planas 2024-2025 m.

Planas parengtas siekiant skatinti ugdytinių susidomėjimą mokslu, sukurti sąlygas ugdymo(si) kokybės gerinimui, ugdyti vaikų problemų sprendimo, tyrinėjimo, mokėjimo mokytis kompetencijas, tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją kompetencijas STEAM srityje. Kryptingai įgyvendinant plane numatytas veiklas bei priemones siekiama STEM LABEL įvertinimo.

2024-2025 m. STEAM veiklų planas